У Мін­ску прой­дзе Фес­ты­валь мас­тац­тваў бе­ла­ру­саў све­ту

ІІ Фес­ты­валь мас­тац­тваў бе­ла­ру­саў све­ту прой­дзе ў ве­рас­ні ў падчас свя­та Дня го­ра­да. Аб гэ­тым учо­ра на прэс-кан­фе­рэн­цыі па­ве­да­міў ды­рэк­тар Рэс­пуб­лі­кан­ска­га цэнт­ра на­цы­я­наль­ных куль­тур Мі­ніс­тэр­ства куль­ту­ры Бе­ла­ру­сі Мі­ха­іл Ры­ба­коў, пе­рад­ае ка­рэс­пан­дэнт БЕЛ­ТА.

«Гэ­ты фес­ты­валь бя­рэ па­ча­так з Рэс­пуб­лі­кан­ска­га фес­ты­ва­лю на­цы­я­наль­ных куль­тур, — ска­заў Мі­ха­іл Ры­ба­коў. — Прад­стаў­ні­кі ды­яс­па­ры ста­ра­юц­ца на­быць во­пыт пра­вя­дзен­ня та­кіх фо­ру­маў. З іх па­да­чы ў мно­гіх рэ­гі­ё­нах па­чы­на­юць ар­га­ні­зоў­вац­ца та­кія ме­ра­пры­ем­ствы».

Фо­рум пра­во­дзіц­ца з мэ­тай шы­ро­кай прэ­зен­та­цыі Бе­ла­ру­сі, да­сяг­нен­няў мас­тац­кай твор­час­ці, пад­трым­кі пра­ек­таў су­ай­чын­ні­каў, якія пра­жы­ва­юць у роз­ных кра­і­нах, на­ладж­ван­ня кан­так­таў з імі і ака­зан­ня ар­га­ні­за­цый­на-ме­та­дыч­най да­па­мо­гі з бо­ку дзяр­жаў­ных ор­га­наў і гра­мад­скіх ар­га­ні­за­цый, мас­тац­кіх ка­лек­ты­ваў, дзея­чаў куль­ту­ры і мас­тац­тваў Бе­ла­ру­сі.

Пер­шы фес­ты­валь мас­тац­тваў бе­ла­ру­саў све­ту прай­шоў у 2011 го­дзе. Ён са­браў амаль 250 прад­стаў­ні­коў бе­ла­рус­кай ды­яс­па­ры з Ар­ме­ніі, Азер­бай­джа­на, Ка­зах­ста­на, Кыр­гыз­ста­на, Мал­до­вы, Ні­дэр­лан­даў, Літ­вы, Лат­віі, Поль­шчы, Ра­сіі, Укра­і­ны і ЗША.