Беларуская культура ў Літве

На дадзены момант беларусы ў Літве з'яўляюцца трэцяй па велічыні нацыянальнай меншасцю і пераважна пражываюць у Вільнюсе, Клайпедзе, Шаўляі, Вісагінасе, Друскінінкаі, Каўнасе, Паланзе. Традыцыйная культура беларусаў выяўляецца ў захаванні нацыянальных звычаяў і прыўнясенні іх у іншанацыянальнае культурнае асяроддзе.
Лілія Плыгаўка, дырэктар Віленскага Цэнтра
беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры

Сучасная культурная кaрта Літоўскай рэспублікі характарызуецца паліфанічнасцю, якая, з аднаго боку, адрозніваецца імкненнем асэнсаваць каштоўнасць асобнай нацыянальнай меншасці ў комплексным спалучэнні з культурай тытульнай нацыі, а з іншага боку, актыўнымі інтэграцыйнымі працэсамі. У гэтым дачыненні істотна вылучаецца Паўднёва-Усходняя Літва (Віленскі край) - унікальны мультыкультурны рэгіён, дзе побач стагоддзямі даволі кампактна жывуць прадстаўнікі розных этнічных груп. Аб'яднаныя агульнай лёсам у выніку розных абставінаў, яны адчулі пэўныя ўзаемаўплывы культурных традыцый і каштоўнасцей адзін аднаго, і пры гэтым захавалі сваё нацыянальнае адрозненне. Дзякуючы гэтаму сфармаваўся асаблівы тып лакальнай культуры, які грунтуецца на ўзаемнай талерантнасці і выключае этнічныя і рэлігійныя канфлікты. Яму ўласцівы і своеасаблівы тып асобы, якая свабодна арыентуюцца ў некалькіх культурах, валодае некалькімі мовамі і больш адкрытая да культурных навацый. Кожная нацыянальная група ў Літве жыве насычаным культурным жыццём і такім чынам істотна ўплывае на культурна-цывілізацыйную прастору краіны і перш за ўсё праз трансляцыю пэўных элементаў, колькасна і якасна залежных ад палітычнай, эканамічнай і г. д. сітуацыі. У якасці такіх вызначальных кампанентаў выступаюць нацыянальныя традыцыі, родная мова, адукацыя. На дадзены момант беларусы ў Літве з'яўляюцца трэцяй па велічыні нацыянальнай меншасцю і пераважна пражываюць у Вільнюсе, Клайпедзе, Шаўляі, Вісагінасе, Друскінінкаі, Каўнасе, Паланзе. Па часе пражывання іх можна ўмоўна падзяліць на дзве групы: 1. аўтахтоннае насельніцтва, якое захавала сваю традыцыйную культуру і аўтэнтычны фальклор; 2. тыя, хто прыехаў у Літву пасля Другой сусветнай вайны на працу або вучобу. Спецыфіка полікультурнага рэгіёну накладвае свой адбітак на ўзаемаадносіны людзей у культурнай, бытавой, палітычнай і эканамічнай сферах. У культуры беларусаў Віленскага краю мы знаходзім пэўныя рысы польскай, рускай, літоўскай і іншых культур, у культурах гэтых народаў - пэўныя рысы беларускай.

Традыцыйная культура беларусаў выяўляецца ў захаванні нацыянальных звычаяў і прыўнясенні іх у іншанацыянальнае культурнае асяроддзе. У такіх выпадках інтэграцыя стварае своеасаблівы сацыяльна-культурны фон, на якім культурныя асаблівасці не выдзяляюцца, а ствараюць сінтезную карціну светаўспрымання.

Існаванне нацыянальнай культуры немагчыма без рэалізацыі ў ёй нацыянальных вобразаў-сімвалаў і этнічных стэрэатыпаў, якія адлюстроўваюць нацыянальную ментальнасць. Гэтыя вобразы ўтрымліваюць уласцівую народу этнакультурную інфармацыю і, з'яўляючыся нацыянальнай асаблівасцю, адначасова пераходзяць у разрад сацыякультурных структур. У інварыянтнай знаках беларусаў Літвы адлюстроўваюцца фальклор, прыродна-кліматычныя асаблівасці (лес, поле, балота), архаічныя рысы паганства, старонкі гісторыі, этнаграфічныя асаблівасці рэгіёну (кухня, адзенне, побыт), некаторыя рысы характару (працавітасць, дабрыня, ураўнаважанасць, талерантнасць і г. д.).

Сферу рэалізацыі беларускай мовы ў рэспубліцы можна вызначыць трохаспектна: 1. праява ўплыву беларускага лінгвістычнага элемента ў мове прадстаўнікоў усіх нацыянальных груп Віленшчыны; 2. выкарыстанне беларускай літаратурнай мовы ў прафесійных культурна-адукацыйных ўстановах; 3. функцыянаванне беларускай дыялектнай мовы ў раёне беларуска-літоўскага памежжа. 1. Беларускі ўплыў у маўленні інфармантаў-небелорусаў назіраецца на ўсіх узроўнях, але найбольш на лексічным і сінтаксічным, напрыклад: выкарыстанне лексем: бульба, буракі, цыбуля, аграст для назвы сельскагаспадарчых культур, сходкі (прыступкі), фарба, фальбоны; сінтаксічныя інтэрферэнтныя канструкцыі пры кіраванні прыназоўнікам: ходит под галстуком: бел. ходзіць пад гальштукам, руск. ходит в галстуке (прыназоўнік “пад” у значэнні прыназоўніка “у”); мне голова болит: бел. мне галава баліць, руск. у меня голова болит (прыназоўнік “у” + род. склон назоўніка + дзеяслоў).

2. Калі казаць аб рэалізацыі беларускай літаратурнай мовы, то, у першую чаргу, варта адзначыць яе выкарыстанне ў сферы адукацыі: гэта не толькі выкладанне большасці школьных прадметаў у беларускай школе і некаторых (гісторыя Беларусі, гісторыя культуры Беларусі) у педагагічным універсітэце, але часткова справаводства, пазакласная выхаваўчая і іншая педагагічная дзейнасць. Так як любая мова з'яўляецца сродкам успрымання рэчаіснасці канкрэтным народам, то асобна вырашаюцца задачы выкладання беларускай мовы як роднай ці як замежнай у залежнасці ад кантынгенту тых, хто вывучае. Апошняе тычыцца вышэйшай школы, паколькі для асноўнай колькасці студэнтаў - выпуснікоў рускіх, польскіх і літоўскіх школ - гэта мова не родная, якую яны не вывучалі ў школе. Таму праграмы па беларускай мове ўлічваюць такія фактары, як прыярытэт дзяржаўнай мовы і культуры, полілінгвістычныя і полікультурныя асаблівасці рэгіёна, спецыфіку яе выкладання ў іншамоўным асяроддзі.

Сродкі масавай камунікацыі паралельна са школай - адзін з найбольш эфектыўных спосабаў духоўнага і інтэлектуальнага ўздзеяння на асобу, таму важна, каб пэўная нацыянальная група ажыццяўляла гэта ўздзеянне на роднай мове. Беларуская мова актуалізуецца ў Літве ў друку, на радыё, тэлебачанні ў аб'ёмах, якія адпавядаюць колькасным суадносінам беларусаў да астатніх нацыянальнасцяў краіны.

3. Беларуская дыялектных мова мае ўстойлівы арэал распаўсюду ў раёнах, якія прымыкаюць да Беларусі, і аказвае значны ўплыў практычна на ўсёй тэрыторыі Віленскага краю, хоць часта ўспрымаецца як дыялект польскага. У гэтай зоне яна выступае ў якасці сродку камунікацыі як родная, c вялікай перавагай або нароўні з рэгіянальнай польскай мовай і выкарыстоўваецца пераважна ў бытавых кантактах.

Пад уплывам касцёла беларуская мова ўспрымаецца як “простая” польская мова і называецца часта нейтральнымі словамі “мясцовая”, “тутэйшая", "простая". Носьбіты “простай мовы" ў большасці сваёй прылічаюць сябе да палякаў і мову сваю - да дыялекту польскай, хоць пры больш падрабязным разглядзе можна сцвярджаць, што яна адпавядае дыялекту беларускай мовы заходніх раёнаў Беларусі.

Менавіта на базе мінска-вільнюскіх гаворак Б. Тарашкевіч упершыню ў сваёй “Беларускай граматыцы для школ” (Вільня, 1919) сфармуляваў заканамернасці і арфаграфічныя нормы беларускай мовы, акрэсліў яе нацыянальную прыроду.

Выконваючы сацыяльную функцыю, мова, з аднаго боку, уплывае на станаўленне і развіццё нацыянальнай самасвядомасці асобы, а, з іншага боку, садзейнічае інтэграцыі культур і іх духоўных каштоўнасцяў.

Беларуская сістэма адукацыі, якая ўключае ў сябе такія важныя элементы, як адукацыю на роднай мове, выкладанне роднай мовы, вывучэнне гісторыі і культуры Беларусі, дае права засвоіць веды на роднай мове ўсім жадаючым, дапамагае беларусам адаптавацца ў іншамоўным асяроддзі і атрымаць далейшую прафесійную падрыхтоўку не толькі ў Літве, але і Беларусі.

У цяперашні час у сістэму беларускай адукацыі ўваходзяць наступныя звёны: беларускае аддзяленне факультэта славістыкі ВПУ, сярэдняя школа ім. Ф. Скарыны, пачатковыя класы і два агульнаадукацыйныя класы з выкладаннем беларускай мовы як прадмета ў рускай школе г. Вісагінаса, шэраг гурткоў, факультатываў і нядзельных школ у розных гарадах Літвы.

Пэўныя гарантыі для паспяховага функцыянавання ўсёй сістэмы адукацыі на беларускай мове ў Літве даюць міждзяржаўныя пагадненні ў галіне адукацыі і аховы правоў нацыянальных меншасцяў, напрыклад: дамовы аб супрацоўніцтве паміж Міністэрствамі адукацыі і навукі (снежань, 1997г.) і Дэпартаментам па справах нацыянальнасцяў (сакавік, 2000 г. .) Рэспублікі Беларусь і Літоўскай Рэспублікі. Такім чынам, беларуская культурная прастора ў Літве рэпрэзентуе сябе ў агульнакультурнай панараме краіны нароўні з іншымі і, у першую чаргу, у традыцыйна-фальклорным, лінгвістычным і адукацыйным плане. Яе комплекснае даследаванне дазваляе абазначыць, як беларусы ацэньваюць сябе нацыянальнай тоеснасцю і вызначаюць сваё месца сярод іншых нацыянальных груп, а таксама як іх культура, аказваючы ўплыў на станаўленне і развіццё нацыянальнай свядомасці асобы, садзейнічае інтэграцыі духоўных каштоўнасцяў розных культур.

Выкарыстаная літаратура

А. Ліс. Песню – у спадчыну. Мн., 1989, с. 75–104.

Плыгаўка, Л.: Дэтэрмінанты функцыянавання беларускай нацыянальнай школы ў агульнаадукацыйнай прасторы Літвы // Дэтэрмінанты грамадскіх працэсаў і нацыянальныя патрэбы людзей. Брэст-Плоцк, 2001, с. 51–60.

Савіч, М.: Утварэнне, межы распаўсюджання і асноўныя характарыстыкі беларускіх гаворак Літвы // Весці АНМ. 1997. № 2, с. 28–31.

Судник, Т.: Диалекты литовско-славянского пограничья. Опыт фонологических систем. Мн., 1975.

smalensk.org